فهرست

قابل توجه دانشجويان ترم شش دوره کارشناسي پرستاري روزانه وشبانه دانشکده پرستاري ومامايي فاطمه الزهرا (س) رامسر:

اطلاعيه قابل توجه دانشجويان ترم شش دوره کارشناسي پرستاري روزانه وشبانه دانشکده پرستاري ومامايي فاطمه الزهرا (س) رامسر: بدنبال اجراي تدريس بصورت Offline در قسمت خواندن نوارقلب لطفا تمرينات نوار قلب را که از تاريخ 21/7/88 لغايت 24/7/88روي سايت خواهد بود، بررسي نموده وتا تاريخ 24/7/88 به شکل زير پاسخ داده وجواب رابه آدرس پست الکترونيکي زير ارسال نماييد. Nasrin.navabi@gmail.com

قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه

به استحضارآن دسته از اعضاي محترم هيات علمي که در کارگاه طراحي سوالات امتحاني نام نويسي نموده اند‌‌‌‌ مي‌رساند اين کارگاه در روز دوشنبه مورخ 27/7/88 ساعت 30/8 در سالن کنفرانس EDC دانشگاه برگزار مي‌گردد، لذا از اين عزيزان جهت شرکت در اين کارگاه دعوت بعمل مي آيد