فهرست

اصول و روش های تربیت دینی کودک در آموزه های اسلامی

مولفین: سیده فاطمه اشرفی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی ساری دکترسید احمد میریان، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دکترحمید محمدقاسمی، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دیدگاه مدیران و مجریان در خصوص بهره مندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانوادهی ایران

مولفین: دکتر حسن اشرفیان امیری )معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل( دکتر سیدمظفر ربیعی )دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل( دکتر محمدجواد کبیر)استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان( دکتر آناهیتا کشاورزی )معاون سازمان بیمه سلامت ایران( دکتر رضا ممتهن )مدیر کل بیمه سلامت استان فارس( دکتر اصغر رعیتزاده )معاون بیمه و درمان اداره کل بیمه سلامت استان فارس( حمیدهرمضانی )کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل( دکتر سیدداود نصراللهپور شیروانی