فهرست

بررسی ارتباط سلامت معنوی و رضایت از زندگی سالمندان بستری در بیمارستان های شهرکرد

مولفین :معصومه علیجانپور آقاملکی عضو هیات علمی گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل راضیه السادات حسینی دانشجوی دکتری سالمند شناسی یوسف اصلانی عضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد راهله جوانبختیان قهفرخی دانشجوی دکتری پرستاری