فهرست

فراخوان اعطای گرنت تحقیقاتی در سال ۹۶ به مناسبت هفته پژوهش

از پژوهشگران محترم دانشگاه خواهشمند است مستندات فعالیت های پژوهشی خود را (در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم طبق شیوه نامه تصویبی) شامل: کتب تالیفی، مقالات چاپ شده، مقالات چاپ شده در همایش های داخلی و خارجی، ارجاع مقالات در کتب مرجع، همکاری در طرح های تحقیقاتی کشوری و بین المللی در سال ۹۵ را حداکثر تا تاریخ ۹۶/۷/۳۰ به این معاونت ارسال تا نسبت به بررسی مستندات و محاسبه امتیاز آنها اقدام و نتایج حاصله به صورت مکتوب به افراد اطلاع داده می شود.