فهرست

شاعرانه دكتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل در پايان سخنرانى شان به مناسبت روز پرستار