فهرست

ملاقات مردمی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل: چهارشنبه ۴ بهمن در ملاقات مردمی به پرسش ها و مسائل مراجعان پاسخ گفت .

گفتنی است: این ملاقات مردمی با هدف پاسخگویی به مردم در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ ۹۶/۱۱/۴ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

ملاقات مردمی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

ملاقات مردمی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل