فهرست

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل: دکتر سید فرزاد جلالی به همراه معاونین و مدیران دانشگاهی به بیمارستان فوق تخصصی کودکان امیرکلا رفت و ضمن بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان با بیماران، همراهان آنها و مراجعین به بیمارستان دیدار نمود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل در ادامه  از پيشرفت ساختمان جديد و مشكلات موجود و محدوديت فضاى بيمارستان كسب اطلاع كرده و ضمن بررسى نحوه ارایه خدمات، از نزدیک با پزشکان، پرستاران و پرسنل این بیمارستان به گفتگو پرداخت وضمن اعلام رضایت، از زحمات پزشکان و همکاران کادر درمانی تقدیر و تشکر کرد. 

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی کودکان  امیرکلا

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی کودکان  امیرکلا

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی کودکان  امیرکلا

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی کودکان  امیرکلا

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی کودکان  امیرکلا

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی کودکان  امیرکلا

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی کودکان  امیرکلا

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی کودکان  امیرکلا