فهرست

بازدید دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان آیت الله روحانی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه، دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت، مهندس نیاز آذری و دکتر نجفی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس درحال توسعه و درمانگاه زنان بیمارستان آیت الله روحانی بابل بازدید نمودند.