فهرست

تقدیر و تجلیل از خیر نیک اندیش بخش سلامت دکتر طیبی توسط دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت

تقدیر و تجلیل از خیر نیک اندیش بخش سلامت دکتر طیبی جهت ساخت اتاق عمل بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلا توسط دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت و دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

تقدیر و تجلیل از خیر نیک اندیش بخش سلامت دکتر طیبی جهت ساخت اتاق عمل بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلا توسط دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت و دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

تقدیر و تجلیل از خیر نیک اندیش بخش سلامت دکتر طیبی جهت ساخت اتاق عمل بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلا توسط دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت و دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل