فهرست

مجوز تأسیس دانشکده پرستاری و مامایی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، با دستور دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت مجوز تأسیس دانشکده پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی بابل صادر شد .

گفتنی است : با تأسیس این دانشکده دانشگاه علوم پزشکی بابل دارای ۸ دانشکده می باشد .

قابل ذکر است: روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه کسب مجوز دانشکده پرستاری و مامایی از سوی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی بابل را به تمامی اساتید و فرهیختگان و دانش پژوهان تبریک گفت.