فهرست

خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورود

حضور دانشجویان پذیرفته شده در کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ به دانشگاه علوم پزشکی بابل را خیر مقدم می گوییم.

حضور دانشجویان پذیرفته شده در کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ به دانشگاه علوم پزشکی بابل را خیر مقدم می گوییم.