فهرست

در راستای تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، در راستای تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی دکتر نیک بخش معاون آموزشی، دکتر یحیی پور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و اعضاء هیئت علمی رشته های پرستاری و مامایی با دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل دیدار نمودند.

گفتنی است: در این نشست دکتر جلالی ضمن تبریک به همه دانشگاهیان و اعضا هیئت علمی تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی بابل را امری مهم دانست.