فهرست

برگزاری اولین روز از دوره جامع آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه، برگزاری اولین روز از دوره جامع آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز با حضور دکتر رضا قدیمی سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری، اساتید، محققین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.

قابل ذکر است: این دوره کامل در طی ۱۴ روز با فواصل زمانی معین تا خرداد سال ۱۳۹۷ ادامه یافته و شرکت کنندگان تا چاپ مقاله مربوطه از حمایت مشاوره ای معاونت تحقیقات و دکتر کشتکار برخوردار خواهند بود.

برگزاری اولین روز از دوره جامع آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز در دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری اولین روز از دوره جامع آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز در دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری اولین روز از دوره جامع آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز در دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری اولین روز از دوره جامع آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز در دانشگاه علوم پزشکی بابل