فهرست

دیدار رئیس آب و فاضلاب شهرستان با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه، رئیس آب و فاضلاب شهرستان بابل جهت تبریک با دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل دیدار نمودند.

دیدار رئیس آب و فاضلاب شهرستان با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل