فهرست

اولین رویداد استارت آپ دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای ۱۸-۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل با مشارکت دبیرخانه تحول و نوآوری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می کند.

زمان:۱۸-۱۶ اسفند
مکان:سالن همایش دانشکده توانبخشی
ساعت: ۱۶

اولین رویداد استارت آپ دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای ۱۸-۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶