فهرست

کارگاه آموزشی ایده پردازی و خلاقیت در دانشگاه علوم پزشکی بابل

کارگاه آموزشی ایده پردازی و خلاقیت با همکاری مرکز رشد فناور سلامت و کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در زمستان ۱۳۹۶ برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ایده پردازی و خلاقیت در دانشگاه علوم پزشکی بابل