فهرست

بازدید دکتر دینی رئیس دفتر ریاست دانشگاه از نمایشگاه دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر دینی رئیس دفتر ریاست دانشگاه از نمایشگاه دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ بازدید نمودند .

بازدید دکتر دینی رئیس دفتر ریاست دانشگاه از نمایشگاه دفاع مقدس دانش