فهرست

برگزاری کارگاه نظری و عملی "ایمونوهیستوشیمی"

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، کارگاه نظری و عملی "ایمونوهیستوشیمی" با شرکت دانشجویان علوم پزشکی بابل ودانشگاه مازندران مورخ ۱۲و۱۳ اسفند در مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی پژوهشکده سلامت برگزار شد.

گفتنی است: در این کارگاه پس از شرح مقدمات تکنیک ایمونوهیستوشیمی، دانشجویان با روش های نمونه برداری، فیکس کردن نمونه ها، روش های برش گیری، تکنیک های ایمونوهیستوشیمی و ایمونوهیستوفلورسنت آشنا شدند. همچنین نحوه تهیه تصاویر و آنالیز داده ها مورد بحث قرار گرفت.

برگزاری کارگاه نظری و عملی ایمونوهیستوشیمی

برگزاری کارگاه نظری و عملی ایمونوهیستوشیمی