فهرست

قابل توجه دستیاران محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل

با توجه به عنایت ویژه سرپرست محترم دانشگاه در خصوص پرداخت عیدی دستیاران، مقرر گردیده است پرداخت معادل عدد عیدی در چند روز آینده به حسابشان واریز گردد.