فهرست

برگزاری آزمون الکترونیک سطح یک رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، آزمون الکترونیک جامع پایان سطح یک رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی با حضور نماینده دانشگاه علوم پزشکی مجازی مورخ ۹۶/۷/۵ در سایت اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری آزمون الکترونیک سطح یک رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بابل