فهرست

بازدید دکتر دینی رئیس دفتر ریاست وروابط عمومی دانشگاه از بازارچه خیریه

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر دینی رئیس دفتر ریاست وروابط عمومی دانشگاه از بازارچه خیریه با طعم مهربانی مورخ 24 اردیبهشت 97 در دانشگاه بازدید نمودند.