فهرست

حقوق سالمندان و طبّ سالمندی در آموزه های اسلامی

مولفین: صدّیقه حسین پور ، دکتر محسن نورایی

زمینه و هدف: سالخوردگی مرحله ای از تکامل بشر است که آمادگی قبلی برای ورود به آن، دستاوردهای خوشایندتری همراه با شادابی، خرسندی و سپاس گزاری به درگاه الهی به دنبال خواهد داشت. در اسلام که به زیباترین روش، حقوق همگان را مشخّص کرده، یکی از حوزه های پزشکی قرآنی و نیز طبّ سالمندی، عنایت به حقوق سالمندا ن خانواده و جامعه است. با بررسی احادیث معلوم می شود آموزه های دینی برای سالمندان، حقوقی خاصتوأم با عزّت و احترام و منزلت لحاظ نموده و از همگان می خواهد نسبت به ادای این حقوق تلاش کنند.
 

برای مشاهده و دانلود اسلاید "حقوق سالمندان و طبّ سالمندی در آموزه های اسلامی" کلیک کنید.