فهرست

راهنمای تدوین چکیده مقاله سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی ۲۳-۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷

قابل توجه شرکت کنندگان محترم سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی

راهنمای تدوین چکیده مقاله سومین همایش ملی

"اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی"

چکیده مقالات ارسالی به همایش باید در قالب چهار پاراگراف مجزا شامل(Introduction, Method and Material, Result, Conclusion) و به زبان های فارسی و انگلیسی، هم در فایل های word و هم pdf، مطابق فرمت معرفی شده در این صفحه تدوین و به صورت الکترونیکی از طریق آدرس ایمیل ارسال شود.

آدرس پست الکترونیکی:  mirbabol@gmail.com

مقالات باید از نوع مقالات پژوهشی، مقالات مروری،مقالات کاربردی و موردی باشند و از ساختار پیشنهادي زیر مطابقت نمایند. با توجه به رعایت ساختار تعیین شده، روایی وشیوایی نگارش، تازگی موضوع مقاله ، میزان اهمیت آن در حل مشکل یا ارتقاء خدمات سلامت و پس از نظر داوران، با تایید کمیته علمی سمینار مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

محتوای چکیده مقاله

      ۱.عنوان: نکات اصلی و عمده موضوع را در بر داشته باشد.
      ۲. مقدمه (Introduction): سوالات پژوهشي و فرضيه مورد نظر مي تواند به صورت جمله يا عبارات موردي بيان شود.
     ۳.مواد و روش ها (Method and Material): در اين بخش جمعيت مورد مطالعه، حجم نمونه، نمونه‌گيري، مداخلات انجام شده، ابزار مورد استفاده، متغيرهاي اندازه‌ گيري شده و روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات  بطور  اختصار  مطرح مي‌شود.
     ۴.يافته ها (Result): دراين بخش پاسخ سوالات پژوهشي مطرح شده بيان مي شود. مطرح کردن جزئيات ريز و غيرضروري لزومی ندارد.
     ۵.بحث و نتیجه گیری (Conclusion): در این بخش نتایج مهم پژوهش به اختصار تحلیل و در آخر جمله ای به عنوان "نتیجه گیری" مطرح می شود.
     ۶. واژگان کلیدي: تعداد ۶-۳ کلمه که از اهمیت زیادي در مطالعه برخوردارند به عنوان واژه کلیدي در نظر گرفته می شود.

راهنمای نویسندگان

فایل چکیده مقاله باید حاوی مطالب زیر باشد:

      ۱.عنوان: فونت برای عنوان B-Nazanin سایز ۱۴ می باشد.

     ۲.اسامی و نشانی نویسندگان (Affiliation): نام پژوهشگرانی که در نگارش مقاله نقش داشته اند، می بایست با فونت B-Nazanin سایز ۱۲ و Itahic برای چکیده فارسی و  Times New Romanسایز ۱۲ و Italic برای چکیده انگلیسی نوشته شود.

 نویسنده مسئول با علامت ستاره مشخص شود.
وابستگی سازمانی (نام دانشگاه یا موسسه محل پژوهش) ذکر گردد. در صورتی که برای همه نویسندگان یکسان نباشد با درج شماره در بالای نام هر نویسنده، مشخص شود. 
آدرس کامل پستی، شماره تلفن ثابت، فکس و ایمیل ذکر گردد. 


     ۳.تعداد واژگان: متن چکیده حداکثر ۲۵۰ واژه، با فونت B-Nazanin سایز ۲۱ برای چکیده فارسی و  Times New Roman سایز ۱۲ می باشد.

پس از داوری چکیده مقالات، با تائید کمیته علمی سمینار مقالات جهت ارائه در سمینار(سخنرانی و پوستر) مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.
تاکید می گردد چکیده مقاله باید به طور صریح بیان شود و از درج جدول، شکل، فرمول و ذکر منابع خودداری نمایید.