فهرست

جلوه هایی از هماهنگی قرآن و طبیعت پیوند وثیق کتاب تدوین و تکوین

همان گونه که "طبیعت" از اجزائی جداگانه شکل نگرفته، بلکه همه ی » طبیعت « همان گونه که اجزاء و عناصر آن در کنار هم یک مجموعه ی پیوسته و هماهنگ و یک پیکره ی واحد به شمار می روند و همان گونه که "قرآن" از آیاتی پراکنده شکل نگرفته، بلکه تمامی آیات آن در کنار هم یک منظومه ی واحد و هماهنگ هستند، "طبیعت" و "قرآن" نیز دو حقیقت جدای اَز هم نیستند، بلکه هر دو مخلوق الهی اند و هر دو برای یک هدف طراحی شده اند و ارتباطی متقابل و دو سویه با یکدیگر دارند و این حقیقتی است که از طریق آن می توان تفسیر واحدی برای کل نظام هستی و مجموعه ی طبیعت و شریعت ارائه داشت.

برای مشاهده و دانلود اسلاید "جلوه هایی از هماهنگی قرآن و طبیعت پیوند وثیق کتاب تدوین و تکوین" کلیک کنید.