فهرست

بررسی حقوق بیمار و کرامت انسانی در نظام سلامت از دیدگاه اسلام

اکرم مهراندشت، سعید موحدی سیرت، عباس قدس، محمدرضا ملکیان، محمد حسن حاج رحیمیان، محمد ملکی

چکیده
حقوق بیمار يکي از محو رهاي شاخص در تعريف استانداردها جهت اعمال حاکمیت خدمات بالیني است. به طوري که واژه حقوق در تمام زبا نها به معناي آنچه راست وسزاوار است، تعريف مي شود. حقوق هر شخص انتظاراتي است که در مراقبت موثر براي بیمار وجود دارد و کارکنان نظام سلامت مسوول تامین اين انتظارات هستند. البته بايد توجه داشت که از جمله واجبات الهي حفظ کرامت انساني است و رعايت شخصیت حقیقي انساني بیمار، از حیث باورها، فرهنگ، اعتقادات و ضوابط اخلاقي عامل بسیار مهمي در بهبود بیماري است.
پژوهشحاضر با هدف بررسي حقوق بیمار و کرامت انساني در نظام سلامت و با ديدگاه اسلامي مي باشد. روش جمع آوري داده ها به صورت بررسي و تحلیل حقوق بیمار و کرامت انساني در نظام سلامت مي باشد که اطلاعات آن با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و کار میداني در گسترده وب بدست آمده است.
نتیجه گیري: حقوق بیمار از جمله ياري رساندن به او در تهیه دارو، علاج بیماريش ، رفع حاجاتش، ديدار مريض از ارکان عبادت به شمار مي آيد. هر انسان آگاهي که مقداري به آموزه هاي ديني نظر بیفکند به اشاره هاي فراواني که در زمینه حقوق بیمار و کرامت انساني است برخورد مي کند که نشانگر دقت اسلام به اين مقوله است.

برای مشاهده و دانلود اسلاید "بررسی حقوق بیمار و کرامت انسانی در نظام سلامت از دیدگاه اسلام" کلیک کنید.