فهرست

رویکرد قرآن و حدیث در زمینه تربیت و آموزش های مبتنی بر سلامت جنسی

گردآورنده: نوشین شیرزاد

مقدمه

یکی از مهمترین نگرانیهاي پدر و مادرها در جامعه شلوغ و پر همهمه امروزي، تربیت و سلامت جنسی نوجوان شان م یباشد. در شرایطی که کارشناس خبره در این زمینه کم است و بسیاري از افراد مدعی، با اطلاعات ناقص و در بیش تر موارد نادرست خود موجب انحراف افکار عمومی می شوند، جا دارد با توجه ویژه و عمیق به مبانی دین مبین اسلام و پیشرفتهاي علمی دانشمندان متعهد و انطباق آن با موازین شرع اسلامی، زمینه آموزش جوانان و نوجوانان فراهم شود )محمدقاسمی، 1389 .

 

برای مشاهده و دانلود اسلاید "رویکرد قرآن و حدیث در زمینه تربیت و آموزش های مبتنی بر سلامت جنسی" کلیک کنید.