فهرست

ارزیابی روابط عاطفی و سلامت جنسی زوجين از دیدگاه قرآن و روایات

مولفین: دکتر هاجر پاشا، دکتر افسانه بختیاری

- سلامت عبارت از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان داشتن بيماری و نقصعضو می باشد.
- سلامت یک مسئله چند بعدی که علاوه بر ابعاد فوق،جنبه معنوی را هم در نظر می گيرد.
- سلامت جنسی بعدی از ابعاد سلامت است که اهميت خود را به ویژه هنگام ازدواج و در طول زندگی زناشویی نشان می دهد.
- بهداشت جنسی نوعی هماهنگی ميان ذهن، احساس وجسم است که می تواند جنبه های عقلانی و اجتماعی انسان را در مسير رشد شخصيت سوق دهد.
- سلامت جنسی و عملکرد مطلوب عامل مهمی در تحکيم خانواده محسوب می شود و منشاء بسياری از تحولات در زندگی انسان است که می تواند تحت تاثير عوامل مختلفی قرار گيرد.

برای مشاهده و دانلود اسلاید "ارزیابی روابط عاطفی و سلامت جنسی زوجين از دیدگاه قرآن و روایات" کلیک کنید.