فهرست

خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی

عنوان خدمت:  خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی شناسه خدمت: 

18041027000

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C) 

کارشناس:  
شرح خدمت:  
مدارک مورد نیاز:  
جزئیات خدمات
متوسط مدت زمان ارایه خدمت  
ساعات ارائه خدمت:  
تعداد بار مراجعه حضوری:  
هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان رایگان
نحوه دسترسی به خدمت
اینترنتی: http://medicalportal.behdasht.gov.ir...
پست الکترونیک:  
تلفن مرکز تماس:  011-32190601
تلفن داخلی:  260
آدرس: دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت آموزشی

 


نمودار/فرآیند مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :