فهرست

اطلاعیه در خصوص ایمیل دانشگاهی

به استحضار کلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل می رساند سرویس ایمیل دانشگاهی در تاریخ ۹۷/۴/۵ به مدت یک روز به علت ارتقا و روزآمد سازی از دسترس خارج خواهد بود.