فهرست

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و کاربرد آن در بیماری های ریوی

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و کاربرد آن در بیماری های ریوی توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بخش ریه مرکزطبی کودکان در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۷ در تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار خواهد شد.

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و کاربرد آن در بیماری های ریوی