فهرست

ارتقاء مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاری

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مصطفی جوانیان، دکتر سید علی مظفر پور، دکتر زهرا اکبریان و دکتر سوسن موعودی ازمرتبه علمی استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه کسب این موفقیت را تبریک عرض نموده  و برای دیگر اساتید محترم آرزوی موفقیت دارد.

ارتقاء مرتبه علمی اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل از استادیاری به دانشیاری