فهرست

کارگاه کارآفرینی در دانشگاه نسل سوم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشستی با موضوعیت کار آفرینی در دانشگاه نسل سوم با حضور دکتر خسروی از کار آفرینان برتر استان، اساتید، اعضای هیات علمی، کارشناسان دانشجویان مورخ ۹۷/۴/۱۹ در سالن توانمند سازی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.

کارگاه کارآفرینی در دانشگاه نسل سوم  در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد