فهرست

تغییر ساعت کار در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، براساس نامه استانداری مازندران و با دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، ساعت شروع و پایان کار دانشگاه علوم پزشکی بابل از شنبه بیست و سوم تیرماه تا پایان تیرماه از ساعت ۶/۳۰ صبح تا ۱۳/۳۰ بعد از ظهر می باشد.