فهرست

هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران توسط دانشگاه زابل و انجمن بیوانفورماتیک ایران

هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران توسط دانشگاه زابل و انجمن بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۹ بهمن الی ۱ اسفند ۱۳۹۷ در زابل برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ می باشد.

هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران توسط دانشگاه زابل و انجمن بیوانفورماتیک ایران