فهرست

هشتمین همایش سوختگی ایران

هشتمین همایش سوختگی ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن حمایت از بیماران سوخته در تاریخ ۹ الی ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ در شیراز برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ می باشد.