فهرست

فراخوان صرفه جویی هزینه در حوزه های مختلف دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد جهت صرفه جویی هزینه ها در تمام حوزه های مختلف دانشگاه ( آموزشی، بهداشتی، درمانی) از پیشنهادات همکاران و دانشجویان جهت صرفه جویی هزینه ها استفاده نماید. و از این  پیشنهادات به ۳ نفر که پیشنهاد بهتری داده باشند  هدیه نقدی اهداء می شود.

قابل ذکر است کلیه پیشنهادات به صورت هدفمند و اجرائی با توضیحات کامل به دفتر ریاست دانشگاه تحویل داده شود.