فهرست

برگزاری جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بابل در دانشکده بین الملل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در دانشکده بین الملل (پردیس خودگردان) یکشنبه ۷ مرداد ۹۷ برگزار شد.