فهرست

تشریح پروژه استقرار نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی با حضور دکتر ظفرمند مدیرکل بیمه سلامت استان

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، سومین جلسه کمیته دانشگاهی نظام ارجاع روز شنبه مورخ ۱۷ شهریور با حضور جناب آقای دکتر ظفرمند مدیر کل محترم بیمه سلامت استان مازندران و دکتر جلالی رئیس محترم دانشگاه و سایر اعضا در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید

در این جلسه ابتدا دکتر جلالی رئیس دانشگاه ضمن خیر مقدم به آقای دکتر ظفرمند و هیات همراه در خصوص اهمیت استقرار نظام ارجاع در شهرستان بابل و تاثیر این اقدام بر کاهش هزینه ها سخنانی ایراد فرمودند و تاکید کردند: یکی از اولویت های دانشگاه استقرار نظام ارجاع و الکترونیکی کردن فرآیند آن از سطح یک به سطح ۲ است.

همچنین دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری دانشگاه گزارش مفصلی از اقدامات ستاد هدایت نظام ارجاع دانشگاه ارائه کردند و از لحاظ فنی معماری کلان نظام ارجاع الکترونیکی را تشریح نموده و چالشها و مسایل پیش رو را در حوزه HIS، میان افزارها (سامانه سماد و سنا) و سامانه سیب را برشمردند.

دکتر ظفرمند مدیر کل محترم بیمه سلامت استان مازندران نیز ضمن اعلام آمادگی از انجام این طرح در شهرستان بابل در خصوص هماهنگی ها با پزشکان و متخصصین و سایر بیمه ها و چگونگی عقد قرارداد با آنها در راستای نظام ارجاع توضیحات مبسوطی ارائه کردند و تاکید نمودند: مطابق با متمم دستورالعمل اجرایی نظام ارجاع پزشکان سطح اول موظف به رعایت سقف حداکثر ۱۵% ارجاع بیماران مراجعه کننده خود به سطح دوم/سوم هستند.

دکتر اشرفیان معاون بهداشتی دانشگاه نیز گزارشی از اعلام آمادگی و فعالیت های صورت گرفته آن معاونت برای استقرار نظام اراجاع ارائه کردند و در خصوص سرویس جایگزین ADSL در بعضی از مراکز و خانه های بهداشت تاکید کردند.

دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه ضمن جمع بندی مباحث در خصوص مفاد متمم دستورالعمل نظام ارجاع و بازنگری های انجام شده در دستورالعمل اجرایی استقرار نظام ارجاع توضیحات کاملی ارائه دادند و تاکید کردند: با توجه به این که پزشک خانواده سطح اول مسئول مراقبت، مدیریت و پیگیری بیمار است؛ ضروری است فرآیند مراجعه بیمار در سطح اول به دوم/سوم به همراه پیگیری دریافت بازخورد از پزشک متخصص توسط پزشک ارجاع دهنده صورت گیرد و اجرای درست این فرآیند مستلزم ارتباط و تعامل مناسب بین دانشگاه، بیمه، شرکت های طرف قرارداد در سطح یک و دو و همچنین ارتباط درون بخشی بین معاونت درمان، معاونت بهداشتی و مدیریت آمار و فناوری است