فهرست

اتمام پروژه بازسازی مجتمع سالن غذا خوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مجتمع سالن غذا خوری دانشگاه پس از اجرای پروژه بازسازی با حضور دکتر سید فرزاد جلالی، رئیس و دیگر مسئولین دانشگاه شنبه ۲۴ شهریور بازگشایی شد.

در این مراسم معاون فرهنگی و دانشجویی ضمن تقدیر و تشکر و ابراز خرسندی از اجرای پروژه بازسازی سالن غذا خوری دانشگاه گفت: حمایت های دکتر جلالی در جهت ارتقاء سطح امکانات رفاهی دانشجویان و کارکنان موجب اجرای پروژه بازسازی  و تعمیرات اساسی سلف در ظرف مدت زمان کمتر از ۲ ماه شد.

دکتر پورامیر  افزود: اجرای پروژه موجب افزایش دو برابری فضای سالن غذا خوری دانشجویان پسر، اختصاص سالن کارکنان و اعضای هیات علمی و همچنین تغییر فضای تریای دانشگاه شده است.

دکتر پورامیر در خصوص راه اندازی تریای دانشگاه گفت: پس از موافقت رئیس محترم دانشگاه مبنی بر استفاده از ساختمان جانبی سلف بعنوان تریا، پروژه تغییر فضای تریا و بوفه دانشگاه کلید خورد.

شایان ذکر است نرم افزار تریا نیز مجهز به اتوماسیون تغذیه  شد تا از این پس دانشجویان بتوانند از خدمات الکترونیکی آن بهره مند گردند.