فهرست

دریافت گرنت تحقیقاتی از فدراسیون بین المللی مالتیپل اسکلروزیس (MSIF)

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مریم قاسمی کاسمان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در رشته فیزیولوژی موفق به دریافت گرنت تحقیقاتی ((Du Pré grant به مبلغ 6 هزار پوند از فدراسیون بین المللی مالتیپل اسکلروزیس (MSIF) شد.

گفتنی است: هدف MSIF حمایت از پروژه های تحقیقاتی در حوزه بیماری مالتیپل اسکلروزیس می باشد و هر ساله این گرنت به محققان در کشورهای در حال توسعه اهدا می شود.