فهرست

دکتر نجف زاده دبیر اجرایی کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب درباره چگونگی اجرای کنگره در دانشگاه علوم پزشكی بابل توضیح می دهد