فهرست

برگزاری کارگاه یک روزه غربالگری سلامت جنین در ساختمان نظام پزشکی

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مصطفی قاسم زاده معاون درمان دانشگاه از برگزاری کارگاه یک روزه غربالگری سلامت جنین خبر داد.

دکتر مصطفی قاسم زاده بیان داشت: امور آزمایشگاهها معاونت درمان دانشگاه کارگاه یک روزه غربالگری سلامت جنین را با حضور ۱۰۰ نفر از پزشکان و کارشناسان تابعه در ساختمان  نظام پزشکی برگزار نمود.

وی یادآور شد: این کارگاه با هدف متخصصین زنان و زایمان، متخصصین آسیب شناسی بالینی و تشریحی، متخصصین علوم آزمایشگاهی، کارکنان رسمی رشته علوم آزمایشگاهی و کارشناسان مامایی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل بوده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: محور های اصلی این کارگاه نقش آزمایشگاه در تشخیص به موقع، صحیح سلامت جنین،  نحوه غربالگری سلامت جنین در سه ماهه اول و دوم بارداری بوده است.

دکتر مصطفی قاسم زاده تصریح کرد:  خانم دکتر پهلوان، خانم دکتر رحمانی پور، مهندس حبیب زاده، دکتر محمدی از سخنرانان اصلی این کارگاه بوده و جلسه با پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان خاتمه یافت.