فهرست

عدم پذیرش دانشجویان انتقالی و میهمان نیمسال دوم در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، به اطلاع کلیه متقاضیان میهمان و انتقال می رساند: سامانه میهمانی و انتقال صرفا برای خروج متقاضیان برای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ فعال می باشد.

گفتنی است این دانشگاه هیچگونه پذیرش  اعم از میهمانی وانتقال برای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ ندارد.