فهرست

روزشمار فعالیتهای قرآنی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل، روزشمار فعالیتهای قرآنی دانشگاه به شرح ذیل می باشد.