فهرست

بازدید ریاست دانشگاه از فضای فیزیکی دانشکده بهداشت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه از فضای فیزیکی دانشکده بهداشت یکشنبه ۱۶ دی ماه ۹۷ بازدید نمودند.