فهرست

بازدید سر زده رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، از مراکز بهداشتی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، به منظور بررسی میزان آمادگی پرسنل و ارزیابی خدمات ارائه شده و رضایت مراجعه کنندگان در مراکز بهداشتی دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر اشرفیان معاون بهداشتی دانشگاه، موسوی مشاور و رئیس دفتر رئیس دانشگاه از مراکز بهداشتی شهید رستمی موزیرج و ۲۲ بهمن بابل بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید دکتر ربیعی رئیس دانشگاه از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی به مردم و کیفیت عرضه انواع خدمات قرار گرفت.

وی در این بازدید با همکاران کادر درمانی شاغل در خصوص خدمات ارائه شده گفتگو کرد. و از امکانات و تجهیزات و بخش های مختلف مرکز بازدید نمودند. و ارائه خدمات درمانی به مردم و مشکلات این مرکز را مورد بررسی قرار دادند.

دکتر سید مظفر ربیعی خاطر نشان کرد و گفت : امکانات خوبی در مراکز بهداشتی وجود دارد باید این امکانات را گسترده تر و عملکرد کارکنان بیشتر شود تا رضایت بیشتری از بیماران  و مراجعه کنندگان داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل عنوان کرد: بررسی، بازرسی، باز بینی انجام وظایف، همکاران پزشکی، دندانپزشکی، ماماها در مراکز جامع خدمات درمانی بازدیدهای ادواری خواهیم داشت. تا نقاط ضعف موجود را برطرف کنیم و نقاط قوت را تقویت کنیم.

گفتنی است : مرکز بهداشتی درمانی شهید رستمی ۴۳۰۰ نفر روستایی و۲۱ هزار نفر شهری را تحت پوشش دارد. و مرکز بهداشتی درمانی ۲۲ بهمن بابل ۲۱ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد.