فهرست

دکتر مسعود مظاهری معاون واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان مسیح دانشوری تهران در حاشیه همایش یک روزه مرگ مغزی

می توان با ایجاد شرایط مناسب تا ۸۰ درصد موارد مرگ مغزی را در همین شهر به استفاده نیازمندان بابلی در لیست انتظار رساند.