فهرست

دریافت گرنت تحقیقاتی ۱۱ نفر از اعضای هیات علمی جوان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ دکتر قدیمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از دریافت گرنت تحقیقاتی ۱۵۰ میلیون ریالی برای ۱۱ نفر از اعضای هیات علمی جوان خبر داد.

دکتر رضا قدیمی گفت: در راستای سیاستهای وزارت متبوع به منظور تشویق استادیاران جوان برتر، مستندات مرتبط با اعضای هیات علمی واجد شرایط را به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نموده و ۱۱ نفر از اعضای هیات علمی جوان (با سن کمتر از ۴۰ سال) دانشگاه به شرح زیر موفق به دریافت گرنت تحقیقاتی ۱۵۰ میلیون ریالی وزارت بهداشت شدند.

۱- دکتر علی رستمی (هیات علمی پژوهشی)

۲- دکتر مریم محمدی خاناپشتی (هیات علمی پژوهشی)

۳- دکتر مریم قاسمی کاسمان (هیات علمی پژوهشی)

۴-دکتر حمید رضا نوری (گروه ایمنی شناسی)

۵- دکتر موسی محمد نیا افروزی (گروه ایمنی شناسی)

۶-دکتر محمد حسین اصغری (گروه فارماکولوژی)

۷- دکتر زهرا معماریانی (دانشکده طب سنتی- ایرانی)

۸-دکتر نرجس گرجی (دانشکده طب سنتی- ایرانی)

۹-دکتر حسین خالق زاده آهنگر (گروه فیزیولوژی)

۱۰-دکتر مجتبی تقی زاده (گروه قارچ شناسی و انگل شناسی)

۱۱- دکتر طهمینه گرگانی (گروه قارچ شناسی و انگل شناسی)