فهرست

برگزاری آزمون جهت تامین نیروی شرکتی به عنوان نگهبان از طریق موسسه کارآفرینان آوا سلامت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد نسبت به برگزاری آزمون جهت تامین تعداد 10 نفر نیروی شرکتی در واحد حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل پس از مراحل گزینشی بر اساس قانون گزینش به عنوان نگهبان اقدام نماید.

واجدین شرایط برای کسب اطلاعات و آگاهی از ثبت نام به سایت موسسه (کلیک کنید) مراجعه نمایند.