فهرست

به همت دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد؛دومین همایش ملی و چهارمین همایش حوزه پژوهش و توسعه مدیریت در نظام سلامت

دکتر حاجی احمدی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ از ارسال ۵۴۳ مقاله به دومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت خبر داد.

کتر حاجی احمدی در خصوص مقالات ارسالی بخش های مختلف  اظهار داشت: این مقالات در بخش اصول چکیده مقالات، توضیح چکیده های پذیرش شده بین محورها و منابع انسانی، تحول اداری مالی دولت الکترونیک، فضای فیزیکی، اخلاق حرفه ای و بخش خصوصی ارسال گردید که منابع انسانی با ۱۵۲ مقاله، تحول اداری با ۱۴۸ مقاله، بخش مالی با ۶۰ مقاله، دولت الکترونیک با۵۴ مقاله، فضای فیزیکی با ۳۵ مقاله، اخلاق حرفه‌ای با ۳۱ مقاله  و بخش خصوصی با ۱۹ مقاله به ترتیب بیشترین و کمترین مقالات را داشته اند.

وی افزود: در بحث کلان منطقه ۱ تعداد ۲۶۳ مقاله  و در بخش سایر کلان منطقه، ۲۳۶ مقاله  ارسال شد که از بین آنها 46 مقاله  مورد تایید قرار نگرفت.

 معاون توسعه مدیریت ومنابع  دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: تهران با ۴۶ مقاله، منطقه بابل با ۱۵۷ مقاله، گلستان با ۳۱ مقاله، مازندران با ۲۸ مقاله، شاهرود ۲۵ مقاله، گیلان ۲۰ مقاله  و سمنان با ۶ مقاله و علوم پزشکی بابل ۱۵۳ مقاله به این همایش ارسال نمودند.


دکتر حاجی احمدی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل